Podmienky použitia služby "Sudoku na Vašu stránku"

Vygenerovaním kódu a vložením kódu na stránku používateľ súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže viesť k odmietnutiu poskytovania "Sudoku na Vašu stránku" (ďalej len služby) pre Vašu webovú stránku.

Poskytovateľom služby je Ing. Michal Nikorovič (kontakt), ďalej len prevádzkovateľ. Služba "Sudoku na Vašu stránku" je poskytovaná bez akejkoľvek záruky či garancií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek možnú vzniknutú škodu.

Služba po vygenerovaní kódu a vložení do používateľovej stránky bude do používateľovej stránky (na miesto, kde je skript vložený), vkladať html, css a javascript kód, ktorý umožní návštevníkom používateľovej stránky riešiť krížovku sudoku, podľa zvolenej obtiažnosti. Služba bude dodávať novú krížovku každých 24 hodín.

Služba je poskytovaná bezplatne.

Používateľ musí najmä:

  • korektne vyplniť registračné údaje. Najmä doménu a kontaktný email. Doména je kontrolovaná počas poskytovania služby. Služba je dostupná len na zaregistrovanej doméne, respektíve kvôli vývoju a implementácií služby do Vašej stránky je služba dostupná aj pre volanie z "localhost". Spôsob zobrazenia krížovky sudoku získanej zo služby na Vašej stránke bude kontrolovaný v bližšie neurčených časových intervaloch a v prípade neoprávneného upravenia vygenerovanej krížovky sudoku Vám môže byť pozastavené alebo zrušené poskytovanie služby. O tejto skutočnosti odošleme informačný mail na kontaktný mail, ktorý ste uviedli pri generovaný kódu pre vloženie do Vašej stránky.

Používateľ nesmie:

  • meniť zobrazenú krížovku sudoku, najmä tak, aby zneviditeľnil, zmenšil alebo iným spôsobom upravil html odkaz na poskytovateľa služby
  • server úmyselne zaťažovať dopytmi, ktoré nie sú štandarným volaním funkčnosti služby vyvolaným bežným používaním návštevníkmi Vašej stránky

Používateľ môže:

  • prostredníctvom kaskádových štýlov meniť krížovku sudoku, najmä tak, aby farebne ladila so stránkou na ktorej bude zobrazená. Danými zmenami však nesmie upraviť farby tak, aby sa html odkaz na poskytovateľa služby stal menej viditeľným

Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu dočasne alebo úplne pozastaviť poskytovanie služby. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostupnosti služby spôsobené nedostupnosťou hostingových služieb, na ktorých je prevádzkovaná služba. Prevádzkovateľ sa napriek tomu bude snažiť, ak to bude v jeho možnostiach, informovať používateľov o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mali za následok nedostupnosť služby používateľou prostredníctvom mailovej správy na kontaktný email, ktorý uviedli pri generovaní kódu, v dostatočnom časovom predstihu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok použitia služby "Sudoku na Vašu stránku". O tejto skutočnosti odošle emailovú správu na kontaktné emaily zaregistrované pri generovaní kódu.

Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadne týchto podmienok použitia, prípadne sa krížovka vo Vašej stránke nezobrazuje korektne, môžete nás kontaktovať (kontakt).

Tieto podmienky sú platné od 1.9.2019.